Politica de Qualitat

El Laboratori Ruiz Ventulà dedicat a les anàlisis microbiològiques d’aliments i d’aigües, configura la seva política de qualitat en la implantació d’un sistema de la Gestió de la Qualitat que ens permeti un servei personalitzat als nostres clients, fiabilitat i rapidesa en els resultats.
La nostra política es desenvolupa en els següents principis:
  1. Complir amb la normativa vigent aplicable als laboratoris alimentaris i de salut ambiental i alimentaria i els laboratoris de control oficial.
  2. Diversificació dels serveis per consolidar la nostra participació al mercat.
  3. Optimització dels recursos disponibles: millora continua dels nostres processos destinats al servei dels nostres clients i millora continua de les instal·lacions, equips, formació continua i captació del personal.
  4. Comunicació continua amb els clients i parts interessades (externes i internes) per retroalimentar el sistema de millora continua.
  5. Compromís total amb la qualitat dels nostres serveis i amb la seguretat dels nostres treballadors.
  6. Cada treballador és responsable de la seva feina i de realitzar-la correctament tenint com a base la formació continua del treballador.
  7. Establir comunicació amb els nostres clients que ens permeti conèixer el seu nivell de satisfacció, mantenint la confidencialitat.
  8. El laboratori es compromet a utilitzar la metodologia al seu abast en tots els seus processos per garantir la imparcialitat de les activitats i resultats, i minimitzar els efectes que puguin tenir sobre el medi ambient (reciclatge, estalvi energètic, reutilització i reducció de materials utilitzats).
  9. La direcció es compromet a escoltar i estudiar qualsevol proposta per part dels treballadors dirigida a millorar el sistema de Qualitat de l’empresa.
La nostra empresa posarà tots els mitjans al nostre abast, tant humans com materials per complir amb el nostre compromís de qualitat enfocat a la millora tan interna, com en les relacions amb els nostres clients.
POLITICA DE CALIDAD